Poslední změna 17. dubna 2017

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1 Tato Pravidla a podmínky užití (dále jen „pravidla“) upravují přístup k obsahu a službám, pravidla, lhůty, důsledky a podmínky používání služby na internetových stránkách umístěných na adrese www.lesba.cz (dále jen „server“) provozovaných nakladatelstvím Lama – Monika S. Benešová, IČ: 11213311 (dále jen „provozovatel“).

1.2 Na registraci nebo existenci uživatelského účtu na serveru není žádný právní nárok.

1.3 Hlavním obsahem serveru jsou informace a názory na vše, co je spojeno se životem lesbických žen. Server nemá zpravodajský ani vědecký charakter, má charakter komunitní, volnočasový a zábavní. Používání serveru, včetně uživatelské části, není nijak podmíněno či spojeno s citovou orientací nebo příslušností k rodu ve smyslu gender. Existence uživatelského účtu na serveru nevyjadřuje citovou orientací nebo příslušností k rodu ve smyslu gender.

1.4 Každý, kdo využívá server, je zodpovědný za nezávislé posouzení správnosti informací zveřejněných v obsahu prostoru serveru. Ten, kdo využívá server, by neměl předpokládat, že jsou v něm umístěny příspěvky, obsahující pouze pravdivé informace či vyjadřující jedinou možnou pravdu. Server, provozovatel ani tým serveru podle bodu 2.7 nenesou žádnou zodpovědnost za jakákoli rozhodnutí a opatření přijatá v důsledku prohlížení obsahu prostoru serveru.

1.5 Základní službou serveru je vytvořit prostor pro registrované uživatele ke zveřejnění a k výměně názorů a informací k hlavnímu obsahu serveru (viz bod. 1.3) prostřednictvím psaní a čtení příspěvků, komentářů, fór, chatu, inzerátů, pozvánek na akce a podobných prostředků pro sdílení obsahu, jsou-li zřízeny. Server umožňuje uživatelům zveřejňovat zjištěné informace a své názory k jednotlivým tématům, jakož i seznamovat se s informacemi a názory jiných uživatelů a komentovat je, pokud budou dodržovat ustanovení těchto pravidel.

1.6 Všem návštěvníkům serveru je ke čtení a prohlížení přístupný obsah serveru ve veřejně přístupných oblastech serveru. Vkládání vlastního obsahu, jakož i některé další funkce serveru, jsou umožněny až po registraci podle článku 3 těchto pravidel.

1.7 Tato pravidla a jejich přílohy platí na veškerý prostor serveru podle bodu 2.1, a to přiměřeně i v případě, že se v nich mluví jen o některých službách, například příspěvcích, komentářích, inzerátech, akcích, členkách, skupinách, klubu či akcích nebo místech konání akcí apod. podle bodu 1.5.

1.8 V některých částech či oblastech serveru a pro některé uživatelské skupiny serveru mohou platit dodatečná pravidla, která je povinen respektovat každý, kdo server využívá.

1.9 Každý, kdo využívá server, host (viz bod 2.2) i uživatel (viz bod 2.3), je povinen při využívání serveru respektovat zákony své země a mezinárodní dohody, kterými je jeho země vázána. Uživatel (viz bod 2.3) je navíc povinen respektovat zákony ČR, kde má server sídlo, a ustanovení těchto pravidel. Smluvní vztah mezi tím, kdo zahájí užívání serveru, a provozovatelem vzniká v okamžiku zahájení využívání serveru.

1.10 Hostu je doporučeno seznámit se s Pravidly ochrany osobních údajů, včetně používání cookies.

1.11 Každý uživatel každým přihlášením do služby serveru vyjadřuje souhlas s platným zněním těchto pravidel a zavazuje se je dodržovat. Zároveň je povinen seznamovat se s případnými změnami těchto pravidel. Nesouhlasí-li uživatel s těmito pravidly, je povinen zdržet se užívání služeb serveru a zrušit účet nebo zažádat o zrušení účtu podle článku 14.

1.12 Každý uživatel každým přihlášením do služby serveru vyjadřuje souhlas se shromažďováním, ukládáním a zpracováním osobních údajů v rozsahu, jak jsou uvedena v platném znění dokumentu Pravidla ochrany osobních údajů, včetně používání cookies. Je doporučeno seznamovat se s případnými změnami v politice ochrany osobních údajů. Svůj souhlas může uživatel kdykoli odvolat zrušením svého účtu nebo žádostí o zrušení účtu podle článku 14.

1.13 Každý uživatel je zodpovědný za veškerý obsah, který do prostoru serveru vloží.

1.14 Kopírování obsahu z celého serveru, tedy nejen z prostoru serveru, bez souhlasu autora obsahu je zakázáno.

1.15 Základní služby serveru jsou poskytovány zdarma.

Článek 2.
Základní pojmy

2.1 Prostor serveru – do prostoru serveru patří veškeré funkce a aplikace, které se na stránkách serveru nacházejí a k nimž mají zároveň uživatelé (nebo pouze vybrané skupiny uživatelů) právo přístupu a právo do nich ukládat data, tedy nejen příspěvky a komentáře, ale například i profil uživatele, inzeráty, akce, místa konání akcí, systém soukromých zpráv apod.

2.2 Host – osoba, která nemá pro přístup ke službám serveru zřízen přihlašovací účet, tedy každý, kdo využívá server.

2.3 Uživatel, uživatelka, členka – osoba, která využívá server a která má pro přístup ke službám serveru zřízen přihlašovací účet.

2.4 Moderátor, moderátorka, moderující – uživatel, který má právo hodnotit a spravovat obsah serveru nebo jeho části, k čemuž má právo přístupu k nástrojům pro správu obsahu.

2.5 Správce, správkyně, spravující – uživatel, který má právo hodnotit a spravovat obsah serveru nebo jeho části, k čemuž má právo přístupu k nástrojům pro správu obsahu a správu uživatelů.

2.6 Administrátor, administrátorka, administrující, admin, provozovatel, provozovatelka, provozní – osoba, která má právo hodnotit a spravovat obsah serveru, k čemuž má právo přístupu k nástrojům pro správu obsahu, správu uživatelů i správu celého systému. Provozovatelka a administrátorka mohou, ale nemusí, být rozdílné osoby.

2.7 Tým serveru – skupina, kterou tvoří provozovatelka, administrátorka, správkyně a moderátorky.

2.8 Příspěvek – jednorázový vstup na serveru, kterým může být například, nikoli výhradně, příspěvek nebo komentář na stránce aktivity profilu nebo skupiny, komentář k článku, inzerát nebo jeho komentář, akce nebo její komentář, místo konání akce nebo jeho komentář apod.

2.9 Skupina – skupina uživatel, která využívá funkci skupiny a s ní spojené soustavy příspěvků a akcí.

2.10 Akce – příspěvek, který je pozvánkou na akci v nějakém reálném místě konání akce nebo bez uvedení takového místa nebo ve virtuálním prostoru.

2.11 Inzerát – příspěvek, který je inzerátem v části Seznamka, ať už jde či nejde o seznámení.

2.12 Soukromé oblasti – oblasti určené či přístupné pouze určitým uživatelú, nebo uživatelským skupinám.

2.13 Klub – všichni uživatelé serveru.

2.14 Systém soukromých zpráv, soukromá zpráva, SZ – zpráva, kterou je možné prostřednictvím serveru odeslat jinému konkrétnímu uživateli nebo ji od jiného konkrétního uživatele přijmout, aniž by byla veřejně viditelná.

2.15 Chat, shoutbox – nástroj pro rychlou výměnu názorů; obsah je na serveru zveřejněn pouze dočasně a je viditelný buď všem, kdo využívají server, nebo pouze všem uživatelům nebo pouze některým skupinám uživatelů.

2.16 Profilová fotografie, avatar, ikona – grafická reprezentace uživatele nebo skupiny.

2.17 Foto v záhlavá – grafická reprezentace uživatele nebo skupiny zobrazená v záhlaví stránky uživatele nebo skupiny.

2.18 Fórum – nástroj pro výměnu názorů; obsah je na serveru zveřejněn dlouhodobě, je členěn do témat a je viditelný buď všem, kdo využívají server, nebo pouze všem uživatelům nebo pouze některým skupinám uživatelů.

2.19 Mimo téma, OT, Off topic – příspěvek nebo jeho část, který se tematicky neshoduje s obsahem debaty v daném tématu nebo téma, které se tematicky neshoduje s obsahem dané oblasti.

2.20 Spam – příspěvek nebo jeho část, který má zanedbatelnou obsahovou výpověď, je příliš stručný nebo jednoslovný či obsahuje pouze smajlík; vícenásobné vkládání téhož příspěvku, a to i tehdy, je-li příspěvek či jeho část minimálně změněn; příspěvek (nebo jeho část) mimo soukromé oblasti, který osobně oslovuje pouze úzkou skupinu uživatelů, jež se navzájem znají reálně či virtuálně, nebo vyjadřuje skutečnosti, jež jsou známé pouze takovéto úzké skupině uživatelů; nadměrné používání formátování textu, včetně zvětšování a barvení písma, nadměrné psaní velkými písmeny (verzálkami), nadměrné používání smajlíků apod.

2.21 Hotlinking – zveřejnění obrázků, videí a jiných médií z umístění mimo server, k němuž nemá uživatel autorská práva a/nebo práva k veřejnému používání (typicky obrázky nebo videa z cizích webů, blogů, galerií, e-shopů apod.).

2.22 Bullying (týrání) – šikanování a ponižování jednotlivců nebo skupin formou osobních útoků vedených prostřednictvím kanálů elektronické komunikace, jako je např. e-mail nebo soukromé zprávy.

2.23 Cyber stalking (kybernetický lov, kybernetické pronásledování) – zneužívání online komunikace k obtěžování a zastrašování vybraných uživatelů; oběti jsou zpravidla pronásledovány a obtěžovány spamem, zanecháváním nepřístojných vzkazů v návštěvních knihách, debatních fórech či na chatu, zasíláním virů, apod. K získávání kontaktů na uživatele slouží diskusní fóra, chat, diskusní skupiny ke zprávám (message board) a e-mail.

2.24 Trolling – umísťování vědomě provokativních nepřátelských či urážlivých nebo OT příspěvků s cílem někoho rozzlobit a tím jej vyprovokovat k emotivní odezvě. Trolling se stává flame war, přeroste-li do „svaté války“, tedy do debaty, jejímž cílem je porazit protivníky a nikoli vyjádřit vlastní názory.

2.25 Více účtů – stav, kdy má jeden uživatel na serveru více než jeden aktivní účet.

2.26 IP adresa – jedinečná adresa počítače v síti.

2.27 Líbí, lajk, like – systém pro hodnocení příspěvků uživatele jinými uživateli, využívající plusové body, které může ten, kdo bod dal v budoucnu opět odebrat.

2.28 Smajlík, emotikon – obrázek, který prezentuje emoce.

2.29 Varování – varování, které může být uděleno uživateli moderátorem nebo administrátorem v případě, že uživatel nerespektuje tyto obecné podmínky používání serveru nebo kýmkoli z týmu příslušným ke správě specifické oblasti, má-li tato oblast vlastní rozšířená pravidla.

2.30 Ban, blokování přístupu, zákaz – blokování přístupu k plnému využívání serveru; blokování přístupu k některé oblasti nebo části serveru (například do skupiny); pozastavení plného využívání uživatelského účtu; trvalé zablokování využívání uživatelského účtu spojené s jeho zrušením.

2.31 Marketing – cílené oslovení osob (typicky například, avšak nikoli výhradně, spotřebitelé), k nimž směřuje určité marketingové sdělení; tedy působení na odběratele (i potenciální) produktů (zboží, služeb, myšlenek apod.) daného subjektu (firma, živnostník, nezisková organizace, církev nebo náboženská společnost, politická strana nebo hnutí, zájmová skupina apod.), založené na předávání jim informací, které mají zvětšit povědomí o produktech a samotném subjektu s cílem vytvořit pro ně preference na trhu či v jiném konkurenčním prostředí. K marketingu patří např., avšak nikoli výhradně, reklama, propagace, MLM, affiliate marketing (čili provizní systémy), nabízení investic, nabízení tzv. „výdělků na internetu“ či „domácích prací“, nábor „obchodních zástupců“ pro jakýkoli obor, nabízení výměny odkazů, ale i slovní či audiovizuální propagační kampaně konkrétní politické strany nebo hnutí, náboženství, církve nebo náboženské společnosti apod. K agresivnímu marketingu pro účely těchto pravidel patří vše nad rámec běžné propagace, v každém případě sem patří MLM, affiliate marketing (čili provizní systémy), nabízení investic, nabízení tzv. „výdělků na internetu“ či „domácích prací“, nábor „obchodních zástupců“ pro jakýkoli obor, nabízení výměny odkazů.

2.32 Malware, počítačová nečistota, škodlivý program, škodlivý kód – počítačový program určený k vniknutí do počítačového systému a/nebo k jeho poškození; může jít například o počítačové viry, počítačové červy, trojské koně, spyware apod.

Článek 3.
Registrace uživatele

3.1 Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let, avšak starší 16 let. Osoby mladší 16 let jsou z používání serveru vyloučeny.

3.2 Před přístupem k registračnímu formuláři je uživatel povinen se seznámit s těmito pravidly. Souhlas uživatele s pravidly, včetně souhlasu se shromažďováním, ukládáním a zpracováváním osobních údajů podle Pravidel ochrany osobních údajů včetně používání cookies, je nezbytnou podmínkou pro zahájení registračního procesu a užívání serveru. Souhlas uživatel vyjadřuje zaškrtnutím položky „Souhlasím s Pravidly a podmínkami užití serveru lesba.cz a se shromažďováním, ukládáním a zpracováváním osobních údajů podle Pravidel ochrany osobních údajů včetně používání cookies.“ v registračním formuláři.

3.3 Souhlasem s pravidly uživatel souhlasí s jejich aplikací na veškerý obsah, který na server vloží, především, avšak nikoli výhradně, na příspěvky, komentáře, profil, akce, inzeráty, chaty, soukromé zprávy apod. Zároveň souhlasí s tím, že obsah, který na server vloží, zůstane na serveru zobrazen po dobu existence jeho uživatelského účtu, pokud jej sám nezmění nebo neodstraní nebo pokud jej neodstraní uživatel, který je členem týmu serveru. Souhlasem s pravidly zároveň uživatel souhlasí s tím, že bude tato pravidla dodržovat.

3.4 Při registraci je uživatel povinen uvést správné a úplné údaje, kterými jsou uživatelské jméno (tj. jméno, pod kterým se bude přihlašovat a které bude v některých oblastech také zobrazeno), jméno (typicky přezdívka, bude zobrazeno v některých oblastech), emailová adresa (bude zobrazena pouze administrátorům) a heslo. Bez poskytnutí těchto údajů není možné dokončit registraci. Jakékoli další údaje poskytuje uživatel dobrovolně až po dokončení procesu registrace ve svém profilu. Poskytnuté údaje může uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit, vyjma uživatelského jména, které nemůže změnit ani administrátor.

3.5 Po odeslání registračního formuláře je uživateli odeslána emailová zpráva s informací o průběhu dokončení registrace. Dokončením registrace je uživateli založen uživatelský účet. Dokončení registrace může probíhat jedním z následujících způsobů:
3.5.1 Emailová zpráva obsahuje návod k aktivaci účtu uživatelem a údaje nutné pro jeho aktivaci, zpravidla odkaz na aktivační stránku a kód pro aktivaci účtu bez použití odkazu. Kliknutím na odkaz nebo zadáním aktivačního kódu při přihlášení na server je účet aktivován a uživatel může začít využívat služby serveru jako běžný uživatel.
3.5.2 Účet musí aktivovat administrátor. V takovém případě bude účet aktivován s časovým prodlením několika hodin až maximálně 7 pracovních dnů. O aktivaci účtu bude uživatel informován emailem.
3.5.3 Účet aktivuje uživatel, ale administrátor jej ještě musí schválit či odmítnou. V takovém případě bude účet schválen či odmítnut s časovým prodlením několika hodin až maximálně 7 pracovních dnů. O schválení či odmítnutí účtu bude uživatel informován emailem. Mezi aktivací účtu a jeho schválením či odmítnutím může uživatel využívat pouze některé funkce serveru. Při odmítnutí účtu bude veškerý obsah, který uživatel na server vložil, zcela odstraněn.

Článek 4.
Uživatelský účet, uživatelský profil

4.1 Pro plné využívání všech možností serveru je nutné mít aktivní účet, je-li to třeba i schválený administrátorem. Uživatelský účet je nerozlučně spojen s uživatelským profilem.

4.2 Plný aktivní účet běžného uživatele umožňuje psát příspěvky a komentáře, prohlížet profily uživatelů, žádat jiné uživatele o přátelství a spravovat žádosti jiných o přátelství s ním, nechávat si posílat upozornění emailem, využívat systém soukromých zpráv, dávat a dostávat body líbí, zakládat a spravovat vlastní skupiny, zapojovat se do skupin jiných uživatelů a v případě neveřejných skupin žádat o členství v takových skupinách, zadávat a spravovat vlastní inzeráty, zadávat a spravovat vlastní akce a místa jejich konání, psát do chatů a fóra, jsou-li zřízeny, apod.

4.3 Uživatel s plným aktivním účtem podle bodu 4.2 se stává „členkou klubu“.

4.4 Jeden uživatel může mít více účtů, ale nesmí je zneužívat pro porušování nebo obcházení zákonů ČR a/nebo těchto pravidel, jinak budou všechny účty tohoto uživatele zrušeny.

4.5 Uživatelské jméno společně s heslem identifikuje uživatele pro přihlášení se na server. Uživatelské jméno je zobrazováno nezávisle na jméně, může se od něj lišit, uživatel si jej zadává sám při registraci a nelze jej změnit, a to ani za účasti administrátora. Uživatelské jméno je viditelné všem a identifikuje uživatele před ostatními, kteří používají server, tedy i před hosty.

4.6 Jméno je zobrazováno nezávisle na uživatelském jméně, může se od něj lišit a uživatel si jej zadává a mění sám kdykoli podle svého uvážení. Jméno je viditelné všem a identifikuje uživatele před ostatními, kteří používají server, tedy i před hosty.

4.7 Uživatelské jméno a jméno nesmějí porušovat zákony ČR a/nebo pravidla serveru (např., avšak nikoli výhradně, nesmějí být hanlivá, rasistická apod.).

4.8 Administrátor má právo změnit uživateli jméno je-li v rozporu s těmito pravidly (viz bod 4.7). Jméno může být v takovém případě vygenerováno jako řetězec náhodných znaků. O změně jména je uživatel informován soukromou zprávou a může si jméno změnit ve svém profilu tak, aby odpovídalo požadavkům pravidel.

4.9 Uživatelské jméno nelze změnit a nemůže tak učinit ani administrátor. Bude-li uživatelské jméno v rozporu s těmito pravidly (viz bod 4.7), bude uživatelský účet zrušen včetně veškerého obsahu, který uživatel na server odeslal. O zrušení uživatelského účtu bude uživatel informován emailovou zprávou. Uživatel si pak může registrovat nový účet tak, aby jeho uživatelské jméno neporušovalo pravidla.

4.10 Uživatel si může sám změnit jméno, emailovou adresu a heslo. Uživatel také může kdykoli měnit nebo odstraňovat obsah, který na server odeslal.

4.11 Z bezpečnostních důvodů se doporučuje, aby si uživatel zřídil novou emailovou adresu, kterou bude používat výhradně pro komunikaci v rámci služeb serveru. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje, aby uživatel používal pro přístup ke svému účtu na serveru jedinečné heslo, které nepoužívá jinde a aby jej pravidelně měnil za nové. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje, aby uživatel nevkládal žádný obsah, který by jej mohl jednoznačně identifikovat nebo usnadnit komunikaci s ním.

4.12 Při zapomenutí hesla je možné si vyžádat nové heslo. Postup je popsán při procesu vyžádání nového hesla. Není-li postup úspěšný, lze si vyžádat nastavení nového hesla administrátorem na adrese klub@lesba.cz (Uvedení této emailové adresy není souhlasem s jejím zaznamenáváním, ukládáním či zpracováváním kýmkoli, a to k jakýmkoli účelům, kromě žádosti podle tohoto bodu.). Žádosti jsou vyřizovány obvykle do 48 hodin pracovních dnů, nejpozději do 5 pracovních dnů. Je nezbytné, aby uživatel odeslal žádost z emailové adresy, kterou u svého účtu používá. V opačném případě není možné uživatele identifikovat a nové heslo nebude vygenerováno.

4.13 Uživatel může podle svého uvážení zadat do profilu další údaje, které však nesmějí být v rozporu s pravidly serveru. Tyto další údaje poskytuje uživatel dobrovolně. Údaje poskytnuté podle tohoto bodu může uživatel kdykoli doplnit, změnit, upravit či smazat. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje, aby uživatel nevkládal žádný obsah, který by jej mohl jednoznačně identifikovat nebo usnadnit komunikaci s ním.

4.14 Uživatel souhlasí s tím, že jeho profil je zveřejňován na serveru a je viditelný všem, tedy i hostům.

4.15 Uživatelský účet může být zrušen pouze zrušením registrace na serveru podle článku 14.

Článek 5.
Profilová fotografie

5.1 Profilová fotografie je součástí uživatelského profilu. Každý uživatel má právo používat profilovou fotografii.

5.2 Uživatel dostane po aktivaci účtu univerzální obrázek, který obsahuje barevné pozadí a první písmeno jeho uživatelského jména. Uživatel si také může nahrát na server vlastní obrázek. Načítání externích profilových fotografií z URL mimo server není povoleno.

5.3 Každá profilová fotografie, která se nahrává do systému serveru, bude automaticky důkladně prověřena, překódována a případně zmenšena na vhodný rozměr. Profilová fotografie může být při prověřování odmítnuta. Případná animace se při překódování ztrácí a výsledná profilová fotografie bude pouze statická.

5.4 Obsah profilové fotografie nesmí porušovat zákony ČR a/nebo pravidla serveru.

5.5 Je-li profilová fotografie v rozporu s pravidly serveru (např., avšak nikoli výhradně, porušuje autorský zákon, je vulgární, urážlivá, rasistická apod.) bude smazána bez náhrady. To neplatí při použití základní profilové fotografie poskytované serverem.

5.6 Uživatel souhlasí s tím, že jeho profilové fotografie je zveřejňována na serveru a je viditelná každému, kdo server užívá. Nepřeje-li si uživatel nadále používat profilovou fotografii, může ji kdykoli zcela odstranit. V takovém případě se bude opět zobrazovat univerzální obrázek podle bodu 5.2.

Článek 6.
Foto v záhlaví

6.1 Foto v záhlaví je součástí uživatelského profilu. Každý uživatel má právo používat foto v záhlaví.

6.2 Uživatel má po aktivaci účtu v záhlaví pouze šedý obdélník. Uživatel si může nahrát na server vlastní obrázek. Načítání externích obrázků z URL mimo server není povoleno.

6.3 Každé foto v záhlaví, které se nahrává do systému serveru, bude automaticky důkladně prověřeno, překódováno a případně zmenšeno na vhodný rozměr. Foto v záhlaví může být při prověřování odmítnuto. Případná animace se při překódování ztrácí a výsledné foto v záhlaví bude pouze statická.

6.4 Obsah fota v záhlaví nesmí porušovat zákony ČR a/nebo pravidla serveru.

6.5 Je-li foto v záhlaví v rozporu s pravidly serveru (např., avšak nikoli výhradně, porušuje autorský zákon, je vulgární, urážlivé, rasistické apod.) bude smazáno bez náhrady. V takovém případě se bude opět zobrazovat šedý obdélník podle bodu 6.2.

6.6 Uživatel souhlasí s tím, že jeho foto v záhlaví je zveřejňováno na serveru a je viditelné každému, kdo server užívá. Nepřeje-li si uživatel nadále používat foto v záhlaví, může jej kdykoli zcela odstranit. V takovém případě se bude opět zobrazovat šedý obdélník podle bodu 6.2.

Článek 7.
O mně a Soukromé poznámky

7.1 Každý uživatel má právo používat položku profilu „O mně“ a položku profilu „Soukromé poznámky“, která je součástí profilu (dále jen „O mně“).

7.2 Položka profilu „O mně“ může obsahovat text a/nebo obrázky.

7.3 Počet znaků a možnost používat formátování textu, vkládání obrázků či aktivních odkazů apod. v položce profilu „O mně“ mohou být administrátorem omezeny.

7.4 Obsah položky profilu „O mně“ nesmí porušovat zákony ČR /nebo pravidla serveru.

7.5 Pro vkládání obrázků do položky profilu „O mně“ platí pravidla fóra včetně pravidel o vkládání obrázků server.

7.6 Položka profilu „O mně“ smí obsahovat odkazy na další www stránky uživatele, avšak odkazy nesmějí být prezentovány v agresivní marketingové formě (včetně affiliate odkazů).

7.7 Je-li položka profilu „O mně“ v rozporu s pravidly serveru (např., avšak nikoli výhradně, je vulgární, urážlivá apod.) bude smazána bez náhrady.

7.8 „O mně“ se člení do několika skupin, přičemž každé skupině je přiřazena možnost volby viditelnosti (tj. kdo danou skupinu údajů může vidět), kterou si může uživatel upravovat. Pouze u položky „Soukromé poznámky“ si uživatel nemůže nastavit viditelnost, která je vždy nastavena na volbu „Pouze já“.

Článek 8.
Líbí

8.1 Ke každému jednotlivému příspěvku může být přiřazena funkce „Líbí“, jejíž bodový stav může být zvýšen ostatními uživateli i hosty. Uživatelé mohou navíc kdykoli kterýkoli svůj bod odebrat.

8.2 Každému uživateli může změnit bodový stav „Líbí“ (tj. přidat bod nebo svůj bod odebrat) jednomu konkrétnímu příspěvku, a to kdykoli a kolikrát chtějí.

8.3 Administrátor je oprávněn ve výjimečných zvýšit nebo snížit bodový stav „Líbí“, a to i až na nulu.

8.4 Uživatel souhlasí s tím, že bodový stav přiřazený k obsahu, který vložil, je zveřejňován na serveru a je viditelný každému, kdo server užívá.

Článek 9.
Obecné zásady obsahu prostoru serveru

9.1 Prostor serveru je definován v bodě 2.1 těchto pravidel. Uživatelé smějí do prostoru serveru vkládat pouze takový obsah, který neporušuje zákony ČR a/nebo pravidla serveru.

9.2 Uživatel souhlasí s tím, že jeho příspěvky jsou zveřejňovány na serveru a jsou viditelné každému, kdo server užívá.

9.3 Uživatel souhlasí s tím, že jeho profil je zveřejňován na serveru a je viditelný každému, kdo server užívá.

9.4 Veškerý obsah vkládaný do prostoru serveru uživateli je vyjádřením názoru autora a v žádném případě nepředstavuje stanovisko serveru nebo jeho provozovatele či týmu serveru.

9.5 Některý obsah v prostoru serveru může mít fiktivní charakter a jeho případná podobnost se skutečnými událostmi či osobami je čistě náhodná. Některý obsah v prostoru serveru může být založen na skutečných událostech a autoři tohoto obsahu mohli tyto události pozměnit v zájmu dosažení větší dramatičnosti.

9.6 Obsah serveru by měl být v českém či slovenském jazyce (nejsou-li zřízeny speciální oblasti pro jiná jazyková prostředí).

9.7 Uživatelé by měli zohledňovat různé možnosti připojování se ostatních uživatelů na stránky serveru a neměli by na serveru vkládat obsah náročný na přenesená data (například velké a objemné obrázky).

9.8 Uživatelé si mohou navzájem komentovat obsah příspěvků, ale doporučuje se, aby se zdrželi komentářů k osobám uživatelů, například k jejich vlastnostem, ke stupni jejich inteligenčního nebo emocionálního rozvoje, k příslušnosti k jakékoli skupině apod.
9.9 V celém obsahu serveru je žádoucí dodržování pravidel slušného chování a netikiety, čili souboru pravidel slušného chování na internetu.

9.10 V případě sporu mezi uživateli jsou tito uživatelé odpovědni za jeho vyřešení sami mezi sebou. Nikdo z členů týmu serveru není kompetentní takový spor rozhodovat, jsou však oprávněni celý obsah, který se ke sporu váže, odstranit a vyvodit z takové pře pro všechny zúčastněné důsledky, a to až zablokováním přístupu do skupiny či některé z oblastí serveru, případně až zrušením účtu, s nímž je spojeno odstranění veškerého obsahu ze serveru.

9.11 Na obsah chráněný zákonem platí článek 12 těchto pravidel. Není-li autorem obsahu chráněného zákonem uživatel, který takový obsah vkládá, je nutné uvést původce či zdroj díla tak, jak to vyhovuje licenčním podmínkám a zákonům (viz bod. 12.2).

9.11 Každý uživatel by měl strpět kritiku ostatních k jakémukoli obsahu, který vložil. Nedokáže li to, doporučuje se nevkládat žádný obsah, ať je viditelný komukoli.

9.12 Obsah vložený v rámci skupin spravuje v prvé řadě moderátorka skupiny a správkyně skupiny. Administrátorka a provozovatelka jsou oprávněny spravovat i obsah skupin.

9.13 Členství ve skupinách spravuje v prvé řadě zakladatelka skupiny, která je zároveň automaticky správkyní skupiny. Správkyně skupiny může kterékoli členky pověřit moderováním skupiny nebo jim kdykoli moderátorská práva odebrat. Správkyně skupiny může kteroukoli členku pověřit i správou skupiny. Taková členka se pak stává správkyní skupiny. Administrátorka a provozovatelka jsou oprávněny spravovat i členství skupinách.

9.14 Skupina může mít samostatná pravidla, která však nesmějí být v rozporu se zákony ČR a/nebo pravidly serveru.

9.15 Tým serveru není povinen mazat obsah v prostoru serveru na žádost jeho autora s výjimkou obsahu, který porušuje zákony ČR nebo tato pravidla.

9.16 Na soukromé zprávy platí přiměřeně veškerá pravidla serveru.

9.17 Administrátoři a provozovatelka se snaží kontrolovat veškerý obsah v prostoru serveru, ale není v silách tak malé skupiny mít veškerý obsah prostoru server trvale pod kontrolou. Uživatelé i hosté mohou hlásit jakýkoli obsah, který jsou v rozporu se zákony ČR a/nebo s těmito pravidly. Umožňuje-li to systém, pak kliknutím na příslušný odkaz. V ostatních případech lze využít kontaktní formulář.

Článek 10.
Zakázaný obsah prostoru serveru

10.1 Jsou zakázány jakékoli formy zveřejňování, nabízení nebo poptávání obsahu či jen odkazů na obsah, který je v rozporu se zákony ČR, např., avšak nikoli výhradně, šíření materiálů chráněných autorskými právy (jako jsou filmy, hudba, knihy, programy apod.), nenávistných vůči jakékoli skupině obyvatelstva apod.

10.2 Je zakázáno zveřejňovat obsah, který je v rozporu s pravidly serveru.

10.3 Jsou zakázány jakékoli formy šíření nenávisti vůči jakémukoli člověku či jakékoli skupině lidí nebo jakéhokoli člověka či jakoukoli skupinu lidí urážející, ponižující či zesměšňující (například, avšak nikoli výhradně, na základě pohlaví, rasy, národnosti, vyznání, politického přesvědčení, sexuální orientace, ekonomického či společenského postavení, povolání či zaměstnání, subkultury apod.).

10.4 Je zakázáno zveřejňovat obsah, který je v rozporu s etickými pravidly soužití (např., avšak nikoli výhradně, urážlivý, útočný, ponižující nebo zesměšňující obsah).

10.5 Je zakázáno používat vulgární jazyk.

10.6 Jsou zakázány jakékoli formy spamu (viz bod 2.20).

10.7 Jsou zakázány jakékoli formy hotlinkingu (viz bod 2.21), pokud není obsah sdílen jeho autorem nebo na základě licence.

10.8 Jsou zakázány jakékoli formy obsahu, který cíleně či záměrně uvádí jiné v omyl (např., nikoli však výhradně, nepravdivé údaje o lidech, událostech, produktech, firmách, vydávání se za jiné osoby apod.).

10.9 Jsou zakázány jakékoli formy nátlaku na jiné uživatele, včetně všech forem zastrašování či výhrůžek apod. Za nátlak se nepovažuje vyžadování dodržování zákonů a pravidel členy týmu fóra, činěné přiměřenou formou.

10.10 Jsou zakázány jakékoli formy bullyingu (viz bod 2.22).

10.11 Je zakázáno zveřejňovat obsah, který může být vykládán jako výzva či navádění k násilí nebo jiného porušování zákona či jeho schvalování.

10.12 Jsou zakázány jakékoli formy provokací, např., avšak nikoli výhradně, flame war (viz bod 2.24), trolling (viz bod 2.24) apod. flooding (viz bod 2.33).

10.13 Jsou zakázány jakékoli formy šíření malware (viz bod 2.32), pokusy o prolomení zabezpečení serveru, pokusy o podvodné získání přístupových údajů kteréhokoli uživatele serveru, pokusy o systematický sběr dat ze serveru, jakékoli pokusy o narušení chodu serveru a/nebo jeho zabezpečení.

10.14 Jsou zakázány jakékoli formy stalkingu. Pod tímto pojmem se rozumí nejen nebezpečné pronásledování podle § 354 trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb.), ale i pronásledování, při němž není splněna podmínka obav o život či zdraví své a svých blízkých.

10.15 Jsou zakázány jakékoli formy cyber stalkingu (viz bod 2.23).

10.16 Jsou zakázány jakékoli formy marketingu (viz bod 2.31), s výjimkou běžné neagresivní formy prezentace jakýchkoli komerčních i nekomerčních subjektů a jejich nabídky zboží či služeb. Bez jakékoli výjimky jsou zakázány jakékoli formy agresivního marketingu (viz bod 2.31).

10.17 Za porušení bodu 10.16 není považováno umístění neagresivní formy prezentace v položkách profilu. Odkaz nesmí mít povahu affiliate marketingu.

10.18 Za porušení bodu 10.16 není považováno umístění neagresivní formy prezentace v příspěvku v jakékoli oblasti serveru. Odkaz nesmí mít povahu affiliate marketingu.

10.19 Jsou zakázány jakékoli formy agresivního konkurenčního soupeření mezi komerčními i nekomerčními subjekty.

10.20 Jsou zakázány jakékoli formy obsahu spekulativního charakteru, včetně, nikoli však výhradně, řetězových či pyramidových her, řetězových dopisů, her či sázek s peněžními i nepeněžními vklady a/nebo výhrami apod.

10.21 Jsou zakázány jakékoli formy porušování soukromí kohokoli. Do tohoto bodu spadá například, nikoli však výhradně, zveřejňování osobních či citlivých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, snadno identifikovatelných jmen a příjmení, osobních kontaktních údajů, odkazů na profil jiného člověka na jakýchkoli službách, které umožňují vytvoření osobního profilu, příběhů či podrobností nebo informací, které mohou identifikovat konkrétní osoby; zveřejňování soukromé komunikace či korespondence bez souhlasu druhé strany; zveřejňování (vkládání přímo do příspěvků) fotografií, které zobrazují rozpoznatelné charakteristické rysy jiných osob než uživatele bez souhlasu zobrazovaných osob, fotografie dopravních prostředků s čitelnými SPZ, fotografie obálek s čitelnými adresami apod. Do tohoto bodu spadá také například, nikoli však výhradně, chování, jehož cílem je identifikovat uživatele či jakékoli jiné osoby nebo získat na ně kontakt, aniž by s tím souhlasily. Dotaz na kontaktní údaje uživatele, zaslaný tomuto uživateli v soukromé zprávě, v odpovědi na inzerát nebo napsaný v příspěvku tak, aby bylo zřejmé, že dotaz oslovuje tohoto konkrétního uživatele, není porušením tohoto bodu. Zadání jakýchkoli údajů o vlastní osobě není porušením tohoto bodu.

10.22 Je zakázáno přivlastňovat si totožnost jiných uživatelů včetně týmu serveru, vydávat se za jiné uživatele včetně týmu serveru, a to i tak, že by to mohlo pouze vyznívat z kontextu obsahu, který je vložen kamkoli do prostoru serveru.

10.23 Je zakázáno neoprávněně používat textová i obrazová vyjádření uživatelských skupin či klubů, nebo titulů a ocenění, pokud byly zavedeny. Za porušení tohoto bodu se nepovažuje shoda uživatelského jména a/nebo jména s názvem skupiny, kterou založil nebo spravuje stejný uživatel.

10.24 Je zakázáno neoprávněně se vydávat za jakýkoli mezinárodní, státní či místní úřad nebo orgán (včetně zákonodárných, výkonných, kontrolních i justičních) nebo za kohokoli, kdo je pověřen jednat za tyto úřady či orgány, a to i tak, že by to mohlo pouze vyznívat z kontextu obsahu, který je vložen kamkoli do prostoru serveru.

10.25 Je zakázáno kopírování (včetně citací) obsahu z prostoru serveru přístupného pouze některým skupinám mimo tento prostor. Tento bod se nevztahuje na tým serveru, avšak pouze v případech, kdy toto kopírování či citování přímo souvisí s vykonáváním jejich moderátorské či administrátorské činnosti.

10.26 Jsou zakázány agresivní a/nebo nátlakové formy agitace a/nebo propagandy uzavřených a jednostranných ideologií (např., nikoli však výhradně, politické, náboženské, filozofické, vědecké apod.), tedy tendenční vysvětlování za použití záměrně zkreslených faktů s cílem působit na emoce a tím dosáhnout prosazení vlastních názorů a/nebo zesměšnění či znevážení odlišných názorů.

10.28 Jsou zakázány agresivní a/nebo nátlakové formy motivace ke členství v jakýchkoli skupinách (např., nikoli však výhradně, politických, náboženských, filozofických, zájmových apod.).

Článek 11.
Obsah vyjadřující milostný cit

11.1 Jsou zakázány jakékoli formy obsahu s erotikou a/nebo explicitní erotikou (jinak také pornografie).

11.2 Obsah vyjadřující milostný cit, který nespadá pod bod 11.1 (tj. např., nikoli však výhradně, osobní, umělecká, filozofická, psychologická, duchovní či vědecká vyjádření projevů citů souvisejících s láskou, zamilovaností, milostným sbližováním a přitažlivostí mezi osobami/bytostmi) musí respektovat zákony ČR, lidskou důstojnost a stud.

11.3 Je zakázáno jakkoli vyjadřovat (a to i ve formě odkazů na jiná místa na internetu) jakýkoli obsah podle bodu 11.2, který je spojen s osobami, které nejsou ve své zemi plnoleté (v ČR osoby starší 18 let).

Článek 12.
Zásady autorských práv

12.1 Veškerý obsah v prostoru serveru vkládaný jeho uživateli slouží pouze pro informační účely a je zveřejněn na zásadách volného přístupu k informacím.

12.2 Do prostoru serveru může být vložen pouze takový obsah chráněný zákonem, jehož použití bylo nositeli autorských práv pro tento účel zveřejnění povoleno. Vždy je však při tom uživatel, který takový obsah vkládá a jehož není původcem on sám, povinen respektovat zákon a licenční podmínky a je v každém případě povinen uvést původce či zdroj díla tak, jak to vyhovuje licenčním podmínkám a zákonům.

12.3 Příspěvek uživatele na serveru, jehož původcem je uživatel, který tento obsah vkládá, může být chráněn autorskými právy pouze výjimečně, a to je-li obsahem příspěvku skutečné autorské dílo, tedy dílo, které je výsledkem tvůrčí činnosti uživatele, např., avšak nikoli výhradně, báseň, povídka, autorská fotografie (nikoli ale např. dokumentární fotografie). V takovém případě se má za to, že toto své dílo zveřejnil v souladu s licenčními podmínkami a zákony.

12.4 Zveřejní-li uživatel obsah chráněný zákonem bez uvedení původce či zdroje, má se za to, že původcem je uživatel (jde o domněnku autorství) a přistupuje se k takovému obsahu podle bodu 12.3.

12.5 Na serveru jsou zakázány jakékoli formy zveřejňování, nabízení nebo poptávání obsahu či jen odkazů na obsah, který je v rozporu se zákony ČR (viz bod 10.1), tedy i např. neoprávněné zveřejňování či šíření materiálů chráněných autorskými právy.

12.6 Server, provozovatel, administrátor ani moderátoři nemohou být voláni k zodpovědnosti za porušení bodu 12.5, respektive bodu 10.1.

12.7 Kdokoli zjistí, že jsou v obsahu prostoru serveru poškozena práva chráněná autorskými zákony, může tým serveru žádat o nápravu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na emailu klub@lesba.cz (Uvedení této emailové adresy není souhlasem s jejím zaznamenáváním, ukládáním či zpracováváním kýmkoli, a to k jakýmkoli účelům, kromě žádosti podle tohoto bodu.). V žádosti je nutné přesně identifikovat, o jakou část obsahu v prostoru serveru se jedná, co přesně tomuto obsahu vytýká a jak může doložit oprávněnost své žádosti.

12.8 O žádostech podle bodu 12.7 bude rozhodnuto, včetně případné nápravy, co nejdříve to bude možné, nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti.

Článek 13.
Vynucení dodržování pravidel

13.1 Tým serveru má právo vynucovat dodržování zákonů ČR a těchto pravidel, a to pouze metodami, jež umožňují zákony ČR a tato pravidla.

13.2 Administrátoři serveru a všechny moderátorky a správcové skupin, fór, chatů a podobných skupinových komunikačních nástrojů jsou povinni v rámci zákonů ČR a těchto pravidel chránit zájmy serveru a jeho provozovatelky a jsou při tom povinni řídit se metodikou správy serveru, skupin, fór, chatů apod., pokud je vydána, a pokyny administrátorek a provozovatelky nebo provozovatelky, jsou-li pokyny administrátorek a provozovatelky v rozporu.

13.3 Provozovatelka je oprávněna chránit zájmy serveru pouze v rámci zákonů ČR.

13.4 Provozovatelka, administrátorky a moderátorky serveru, jakož i správkyně a moderátorky skupin, fór, chatů apod., nenesou žádnou odpovědnost za obsah, který členky do prostoru serveru vloží, ale vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl tento obsah v souladu se zákony ČR a s těmito pravidly.

13.5 Tým serveru má právo bez udání důvodů odstranit, upravit, přesunout nebo ukončit jakýkoli obsah v prostoru server kdykoliv zjistí, že odporuje zákonům ČR, těmto pravidlům nebo pravidlům jednotlivých částí, jsou-li vydány. Tyto zásahy jsou nezvratné a nepodléhají jakýmkoli debatám.

13.6 Členka může za porušování zákonů ČR nebo pravidel obdržet varování nebo jí může být zabráněno v přístupu („ban“) do nějaké části serveru (například jí může být zrušeno členství ve skupině) nebo jí může být zabráněno v přístupu do celé členské části serveru lesba.cz.

13.7 Člence může být za vážné nebo opakující se porušování zákonů ČR nebo pravidel zrušeno členství v klubu lesba.cz včetně úplného odstranění veškerého jejího obsahu a zároveň jí může být zabráněno v další registraci na server lesba.cz.

13.8 Zabránění v přístupu do jednotlivé části serveru lesba.cz nebo do celé členské části serveru lesba.cz může platit po omezenou dobu nebo i trvale.

13.9 Administrátorky a provozovatelka serveru mají právo bez udání důvodu odstranit či změnit jakýkoli obsah v prostoru serveru, je-li to v oprávněném zájmu serveru.

13.10 Administrátorky a provozovatelka serveru mají právo bez udání důvodu udělit, změnit nebo zrušit moderátorská práva k serveru jakékoli člence.

13.11 Administrátorky a provozovatelka serveru mají právo v rámci vynucování dodržování zákonů ČR nebo pravidel, kdykoli bez předchozího upozornění nastavit proces registrace nových členek tak, aby nový členský účet podléhal schválení provozovatelkou nebo administrátorkou. Z téhož důvodu mají také právo uzavřít některé nebo všechny oblasti serveru před veřejností a ponechat je viditelné pouze přihlášeným členkám.

13.12 Jakékoli formy obcházení vynucování dodržování pravidel podle tohoto článku jsou zakázány (např., nikoli však výhradně, obcházení zákazu zakládáním nových účtů či zrušením uživatelského účtu a založením nového účtu apod.).

13.13 Opatření podle článku 13 nepodléhají jakýmkoli debatám.

Článek 14.
Zrušení registrace, zrušení účtu

14.1 Členský účet může být členkou kdykoli zrušen.

14.2 Členka zruší účet příslušným odkazem ze svého profilu.

14.3 Nemá-li členka přístup ke svému profilu, může odeslat žádost o zrušení účtu emailem na adresu klub@lesba.cz (Uvedení této emailové adresy není souhlasem s jejím zaznamenáváním, ukládáním či zpracováváním kýmkoli, a to k jakýmkoli účelům, kromě zrušení účtu na serveru lesba.cz.). Email se žádostí je pro správnou identifikaci nutné odeslat z emailové adresy, která je uložena u profilu. Žádost bude vyřízena co nejdříve, nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

14.4 Členský účet může být zrušen administrátorkami nebo provozovatelkou serveru z důvodů podle článku 13 těchto pravidel.

14.5 Členský účet může být zrušen administrátorkami nebo provozovatelkou serveru, jde-li o účet založený spamovacím robotem nebo pouze za účelem spamování.

14.6 Členský účet může být zrušen administrátorkami nebo provozovatelkou serveru v případě neaktivování účtu uživatelem do 30 dnů od registrace.

14.7 Členský účet může být zrušen administrátorkami nebo provozovatelkou serveru, nejsou-li s ním ani po 90 dnech od aktivace spojeny žádné relevantní existující příspěvky.

14.8 Členský účet může být zrušen administrátorkami nebo provozovatelkou serveru i z jiného závažného důvodu (např., avšak nikoli výhradně, představuje ohrožení bezpečnosti serveru či členek nebo návštěvníků, je podezření, že je využíván k nelegální činnosti, poškozuje dobré jméno serveru či jeho členek apod.).

14.9 Veškerý obsah, který členka na server vložila, je při zrušení jejího účtu smazán, s výjimkou příspěvků, které jiná členka sdílela nebo citovala.

14.10 Jakékoli formy obcházení článku 14 jsou zakázány.

Článek 15.
Závěrečná ustanovení

15.1 Server je provozováno na zásadě „jak je“ bez záruk jakéhokoli typu a druhu.

15.2 Server neposkytuje záruku trvalého přístupu k obsahu, i když provozovatelka a administrátorky vynaloží veškeré úsilí, aby zajistily, že takový přístup bude možný bez přerušení.

15.3 Server ani provozovatel neposkytuje záruku uložení veškerého obsahu v prostoru serveru po celou dobu existence serveru, i když provozovatelka a administrátorky vynaloží veškeré úsilí, aby zajistily, že ke ztrátě dat nedojde. Členka se souhlasem s těmito pravidly trvale zříká jakýchkoli hmotných i nehmotných nároků plynoucích ze ztráty dat z obsahu serveru.

15.4 Server je provozován na systému pod GNU/GPL licencí. To znamená, že zdrojové kódy jeho programů jsou veřejně přístupné komukoli. Server ani provozovatel nemůže být činěn zodpovědným při jakémkoli útoku na systém s následným poškozením nebo ztrátou dat, i když provozovatelka a administrátorky vynaloží veškeré úsilí, aby zajistily, že k poškození či ke ztrátě dat nedojde. Členka se souhlasem s těmito pravidly trvale zříká jakýchkoli hmotných i nehmotných nároků z toho plynoucích.

15.5 Kdokoli se domnívá, že je v obsahu prostoru serveru porušen zákon ČR nebo tato pravidla, může tým serveru žádat o nápravu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na emailu klub@lesba.cz (Uvedení této emailové adresy není souhlasem s jejím zaznamenáváním, ukládáním či zpracováváním kýmkoli, a to k jakýmkoli účelům, kromě žádosti o nápravu podle tohoto bodu.). V žádosti je nutné přesně identifikovat, o jakou část obsahu v prostoru serveru se jedná, co přesně tomuto obsahu vytýká a jak může doložit oprávněnost své žádosti. Žádosti je možné v některých částech odesílat také prostřednictvím příslušného odkazu.

15.6 O žádostech podle bodu 15.5 bude rozhodnuto, včetně případné nápravy, co nejdříve to bude možné, nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti.

15.7 Provozovatel a administrátoři mají právo změnit obsah těchto pravidel, jsou však povinni o změnách informovat v příslušné části serveru.

15.8 Členky jsou povinny seznamovat se s případnými změnami těchto pravidel. Za tím účelem jsou povinny sledovat oznámení na serveru činěná podle bodu 15.7.

15.9 V případě, že členka nesouhlasí s platným zněním těchto pravidel, je povina zdržet se používání serveru a má právo na zrušení členství v klubu lesba.cz podle článku 14.

15.10 Server spadá do jurisdikce České republiky.

15.11 Provozovatel nebo administrátoři mají právo sdělit příslušným státním orgánům jim dostupné údaje o každém, kdo navštíví serveru, jsou-li o to požádáni v rámci vyšetřování trestných činů nebo z rozhodnutí soudu.

15.12 Zjistí-li provozovatel nebo administrátoři, že byl porušen zákon ČR, mají právo a v některých případech přímo povinnost ohlásit toto porušení příslušným státním orgánům.

15.13 Stane-li se některý článek nebo bod těchto pravidel neplatným, zůstávají ostatní články a body těchto pravidel v platnosti.

15.14 Součástí těchto pravidel jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Pravidla ochrany osobních údajů, včetně používání cookies.
Příloha č. 2 – Pravidla pro inzerci.

15.15 Tato pravidla platí od 17. dubna 2017 do změny či odvolání.